คณะกรรมการบริหาร

on . Posted in About TSA

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย (วาระ 2 ปี ตั้งแต่ วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป)

 1. ศาสตราจารย์ ดร. จิราวัลย์  จิตรถเวช : นายกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
 2. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กีระนันทน์ : ที่ปรึกษาสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. วิชิต  หล่อจีระชุณห์กุล : ที่ปรึกษาสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
 4. คุณจีราวรรณ  บุญเพิ่ม : ที่ปรึกษาสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
 5. รองศาสตราจารย์ ดร. มนต์ทิพย์  เทียนสุวรรณ : อุปนายกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทยและบรรณาธิการ
 6. รองศาสตราจารย์ ดร. กมล  บุษบา : อุปนายกสมาคมสถิติแห่งประเทศไทยและรองประธานเครือข่ายวิจัยสถิติศาสตร์
 7. รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต  สุขภารังษี : นายทะเบียน
 8. รองศาสตราจารย์ ดร. วราฤทธิ์  พานิชกิจโกศลกุล : ปฏิคม
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล  สาริกะวณิช : ประชาสัมพันธ์
 10. คุณภาวสุทธิ์  จึงอนุวัตร : เหรัญญิก
 11. รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพาภรณ์  อารีพงษ์ : เลขาธิการสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล  พันธ์แย้ม : ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมสถิติแห่งประเทศไทย
 13. ศาสตราจารย์ ดร. สำรวม  จงเจริญ : กรรมการกลาง
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกตุจันทร์  จำปาไชยศรี : กรรมการกลาง
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานัตถุ์  คำกอง : กรรมการกลาง
 16. อาจารย์ ดร. พัชรี  วงษ์เกษม : กรรมการกลาง
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นราทิพย์  จั่นสกุล : กรรมการกลาง
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วินัย  โพธิ์สุวรรณ์ : กรรมการกลาง
 19. อาจารย์ ดร. วรรณพร  จันโทภาส : กรรมการกลาง
 20. อาจารย์พีระ  ทองมี : กรรมการกลาง
 21. อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์  อัศวเรืองพิภพ : กรรมการกลาง
 22. ดร. บงกช  วิบูลย์ธนานันต์ : กรรมการกลาง

คณะกรรมการชุดก่อตั้ง

 1. พลตรี พระเจ้าวรวงค์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ : องค์อุปถัมภ์
 2. ศ.ดร.ปรเสริฐ ณ นคร : ที่ปรึกษา
 3. ศ.ดร.บัณฑิต กันตะบุตร : นายก
 4. ศ.ดร.สง่า สรรพศรี : อุปนายก
 5. ศ.ดร.ไชยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร : อุปนายก
 6. ดร.นิยม ปุราคำ : เลขาธิการ
 7. นางนงนุช โรจนเวทย์ : ผู้ช่วยเลขาธิการ
 8. ผศ.สมศรี ลีลานุช : เหรัญญิก
 9. นางสุบงกช จามีกร : ผู้ช่วยเหรัญญิก
 10. นางศิริพร สาเกทอง : นายทะเบียน
 11. ดร.สรชัย พิศาลบุตร : สาราณียกร
 12. นายนิคม จินนิกร : ปฏิคม
 13. นายสมคิด พนมยงค์ : ประชาสัมพันธ์
 14. ดร.ประชุม สุวัตถี : กรรมการ
 15. ดร.สมภพ ไกรโรจนานันท์ : กรรมการ
 16. ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ : กรรมการ
 17. ดร.สมนึก ศรีปลั่ง : กรรมการ
 18. น.ส.สง่า ดวงรัตน์ : กรรมการ

รายชื่อนายก เลขาธิการ เหรัญญิก

ชุดที่ พ.ศ. นายกสมาคม เลขาธิการ เหรัญญิก
1 2516-2518 ศ.ดร.บัณฑิต กันตะบุตร ดร.นิยม ปุราคำ ผศ.สมศรี ลีลานุช
2 2519-2521 ศ.ดร.สง่า สรรพศรี นางนงนุช โรจนเวทย์ ผศ.สมศรี ลีลานุช
3 2521-2523 ดร.นิยม ปุราคำ ผศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร นางนงนุช โรจนเวทย์
4 2524-2526 รศ.ดร.ประชุม สุวัตถี ผศ.ดร.สุชาดา กีระนันทน์ ผศ.สุบงกช จามีกร
5 2526-2528 รศ.ดร.ประชุม สุวิตถี ผศ. นรีวรรณ จินตกานนท์ ผศ.ผกาวดี ศิริรังษี
6 2528-2530 ดร.สง่า สรรพศรี รศ.ดร.สุชาดา กีระนันทน์ ผศ.สายสุดา สมชิต
7 2530-2532 รศ.สมศรี ลีลานุช รศ.ดร.สุชาดา กีระนันทน์ รศ.ผกาวดี ศิริรังษี
8 2532-2534 รศ.สมศรี ลีลานุช ผศ.อัจฉรีย์ จันทลักขณา นางอุษาลักษณ์(นงนุช) โรจนเวทย์
9 2534-2536 นายวราวุฒิ(สุธรรม) นิ่มพิทักษ์พงค์ นางมณีรัตน์ ผลิพัฒน์ นางอุษาลักษณ์(นงนุช) โรจนเวทย์
10 2536-2538 นายวราวุฒิ(สุธรรม) นิ่มพิทักษ์พงค์ นางมณีรัตน์ ผลิพัฒน์ นางอุษาลักษณ์(นงนุช) โรจนเวทย์
11 2538-2540 รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร รศ.จลีพร โกลากุล นางอุษาลักษณ์ โรจนเวทย์
12 2540-2542 รศ.ดร.สุชาดา กีระนันทน์ รศ.วัลภา ประกอบผล นางอุษาลักษณ์ โรจนเวทย์
13 2542-2544 รศ.ดร.สุชาดา กีระนันทน์ รศ.วัลภา ประกอบผล นางอุษาลักษณ์ โรจนเวทย์
14 2544-2546 รศ.ดร.สุชาดา กีระนันทน์ น.ส.เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ นางอุษาลักษณ์ โรจนเวทย์
15 2546-2548 ศ.ดร.สุชาดา กีระนันทน์ น.ส.เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ นางอุษาลักษณ์ โรจนเวทย์
16 2548-2550 ศ.ดร.สุชาดา กีระนันทน์ น.ส.เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ นางอุษาลักษณ์ โรจนเวทย์
17 2550-2552 ศ.ดร.สุชาดา กีระนันทน์ น.ส.เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์ นางอุษาลักษณ์ โรจนเวทย์
18 2552-2554 ศ.ดร.สุชาดา กีระนันทน์ รศ. ดร.สุวาณี สุรเสียงสังข์ นางภาวสุทธิ์ จึงอนุวัตร
19 2554-2556 ศ. อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ ผศ.ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ นางภาวสุทธิ์ จึงอนุวัตร
20 2556-2558 ศ. อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ รศ.ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ นางภาวสุทธิ์ จึงอนุวัตร
21 2558-2560 ศ. อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ รศ.ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ นางภาวสุทธิ์ จึงอนุวัตร
22 2561-2563 ศ.ดร. จิราวัลย์ จิตรถเวช รศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ คุณภาวสุทธิ์ จึงอนุวัตร
23 2563-2565 ศ.ดร. จิราวัลย์ จิตรถเวช รศ.ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ นางภาวสุทธิ์ จึงอนุวัตร
24 2565-2567 ศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี ศ.ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ คุณภาวสุทธิ์ จึงอนุวัตร