วัตถุประสงค์ของสมาคม

on . Posted in About TSA

สมาคมสถิติแห่งประเทศไทย ก่อกำเนิดขึ้นด้วยความร่วมใจของบัณฑิตสถิติ อาจารย์ นักวิชาการ และผู้ใช้สถิติ ด้วยความประสงค์ที่จะให้มีสมาคมที่เป็นศูนย์กลางของนักสถิติทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมวิชาการสถิติ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้มีการใช้สถิติในหลักการต่างๆ ให้แพร่หลาย

จึงได้ร่วมกันก่อตั้งสมาคมขึ้น ในช่วงปี พ.ศ. 2515 และได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นสมาคม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2516 โดยมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดก่อตั้ง ซึ่งมีพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เป็นองค์อุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร เป็นที่ปรึกษา และศาสตราจารย์ บัณฑิต กันตะบุตร เป็นนายกก่อตั้ง

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ มีดังนี้

  • เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการส่งเสริมงานด้านสถิติ สนับสนุนสมาชิกให้มีความรู้กว้างขวางในทางวิชาการสถิติ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานสถิติ
  • เผยแพร่งานด้านสถิติ และวิชาการสถิติ ต่อผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการใช้วิชาการสถิติ
  • ให้คำแนะนำทางวิชาการสถิติ ต่อบุคคล และสถาบันที่สนใจ เพื่อให้การใช้วิชาการสถิติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การสนับสนุน ในการศึกษา วิจัย ค้นคว้า และการดำเนินการเกี่ยวกับวิชาการสถิติ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

สมาคมสถิติแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมของสมาคมฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสาขาวิชาสถิติแก่สมาชิก ผ่านการอบรม การประชุมวิชาการ และวารสารสถิติ โดยสมาคมได้จัดการประชุมวิชาการ และออกวารสารสถิติ เป็นระยะมาโดยตลอด เช่น เรื่อง "สถานการณ์ทางสถิติของประเทศไทย" เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2517 เรื่อง "สถิติกับการพัฒนาประเทศ" เมื่อ วันที่ 21-22 มกราคม 2526 เป็นต้น นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังเป็นศูนย์กลางการติดต่อกับต่างประเทศ และจัดการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ เช่น The Sixth Southeast Asian Statistics Seminar เมื่อ พ.ศ. 2529 เป็นต้น

การดำเนินงานของสมาคมฯ เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคม โดยมีสมาชิก 5 ประเภท คือ สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ สมาชิกนิสิตนักศึกษา และ สมาชิกองค์กร ในส่วนการบริหารนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน และไม่เกิน 25 คน โดยมีการเลือกนายกสมาคม และเหรัญญิกทุกสองปี